Spotreba

Meranie spotreby energií v systéme Domotorn rozlišujeme na dve základné kategórie

Počítaná spotreba

Tzv. počítaná spotreba vyhodnocuje spotrebu jednotlivých výstupov na základe času, ktorý je daný výstup ( typicky svetelný alebo kúriaci) zopnutý, nastaveného príkonu daného výstupu a prípadne jeho intenzity (napr. pri stmievanom alebo RGB osvetlení).

 Počítanú spotrebu si môžeme zobraziť tu:

TUNER: Spotreba-> Osvetlenie

Domotron rátaná spotreba

Výsledky rátanej spotreby pre osvetlenie sa zobrazujú podľa svetelných miestností.

a tu:

TUNER: Spotreba-> Osvetlenie

Domotron rátaná spotreba

Výsledky rátanej spotreby pre komfort (kúrenie/chladenie) sa zobrazujú podľa zón kúrenia.

 

Nastavenie rátanej spotreby:

Pre správne nastavenie rátanej spotreby sú potrebné iba dva kroky:

TUNER: Nastavenia-> Spotreba hlavné

Ak máme dvojtarifnú sadzbu elektriny (sadzby DD3,DD4 a DD5) a máme do centrálnej jednotky pripojený signál HDO zaškrtneme túto možnosť u používaných miestností/zón. 

Ak používame jednosadzbový elektromer (sadzby DD1, DD2) necháme polia nezaškrtnuté rovnako ako na obrázku:

Domotron rátaná spotreba

 

TUNER: Nastavenia-> Spotreba hodnoty

Druhým krokom je nastavenie hodnôt príkonov k jednotlivým výstupom. Tieto hodnoty zadávame vždy vo Watt-och.

Predpokladá sa, že ide o zariadenia s konštantným príkonom, typicky svetelné resp. tepelné.

Zariadenia s premenlivým príkonom, ako napríklad práčka, televízor, rúra či sporák nie je možné v rátanej spotrebe vyhodnotiť. Pre meranie spotreby takýchto zariadení je lepšie využiť tzv. meranú spotrebu

 

Nastavenie hodnôt pre spínané výstupy na jednotlivých moduloch:

Domotron rátaná spotreba

Nastavenie hodnôt pre stmievané a RGB výstupy na jednotlivých moduloch:

Domotron rátaná spotreba

 

Príkony nájdeme uvedené zväčša priamo na samotných svetelných zdrojoch (žiarovky, žarivky), prípadne na ich obale:

Príkon na žiarovke

Príkon na žiarovke

 

Nastavenie hodnôt pre kúriace a chladiace výstupy na jednotlivých moduloch:

Domotron rátaná spotreba

Pre jednotlivé zóny môžme zadať príkon kúrenia aj chladenia. V prípade ak daný výstup zapína kotol resp. zdroj tepla, prípadne iný spotrebič s fixným príkonom (obehové čerpadlo, atď) zaškrtneme túto možnosť v posledných dvoch stĺpcoch a príkon týchto zariadení (kotol, čerpadlo,,,) zadáme úplne dole do poľa "Spotreba kotla".

 

Meraná spotreba

Pri tzv. meranej spotrebe systém zhromažďuje a vizualizuje údaje z meračov energií, ako sú elektromery, vodomery, plynomery, či prietokové merače tepla. Tieto merače sa od obyčajných odlišujú tým, že majú tzv. impulzný výstup. Cenový rozdiel oproti meračom bez tohto výstupu je zanedbateľný, resp. v niektorých prípadoch žiadny! V našich podmienkach ide z pravidla o podružné merače, distribučné spoločnosti neumožňujú do systému integrovať ich fakturačné meradlo.

Meranú spotrebu si môžeme zobraziť tu:

TUNER: Spotreba-> Merače

Domotron meranie spotreby energií

 

Nastavenie meranej spotreby

Nastavenie pre meranú spotrebu je potrebné urobiť tu:

TUNER: Nastavenia-> Spotreba hlavné

Domotron meranie spotreby energií

Pri jednotlivých meračoch môžeme definovať:

Use - merač sa pouťíva/nepoužíva

Názov merača - názov ako ho chceme zobrazovať

Tarifa - povolenie používania druhej tarify pri sadzách DD3, DD4 a DD5. (vid rátaná spotreba)

Jednotka - zobrazovaná merná jednotka

imp./jed. - počet impulzov na mernú jednotku. tento údaj býva uvedený priamo na meradle, resp. v návode:

impulzny elektromer

help@domotron.com, © 2021 Domotron s.r.o.,